Čekejte prosím...

Správa (poradenství)

Principem správy majetku je jeho efektivní údržba a především jeho zhodnocení. Zhodnocení zemědělského pozemku může probíhat pomocí pronájmu zemědělským družstvům či soukromým zemědělcům. Pronájem zemědělské půdy a zemědělských objektů se nazývá pacht. Pacht umožňuje pachtýři (uživatel pozemku) nejen pozemky užívat, ale i požívat, tedy mít z pronajaté věci užitek.

Propachtovatel (vlastník pozemku) tedy přenechá pachtýři pozemek k dočasnému užívání a požívání a pachtýř je vázán platit za to propachtovateli pachtovné („nájemné“) nebo alespoň poskytnout poměrnou část výnosu z věci.

Tento způsob zhodnocení je velice výhodný, při správné péči pachtýře o svěřenou půdu nedochází k úpadku kvality půdy a navíc je propachtovateli pravidelně placeno pachtovné. Základem pro spokojený „pachtovní vztah“ je pachtovní smlouva, kterou sepisuje propachtovatel a pachtýř jako soubor práv a povinností smluvních stran ke konkrétně určeným pozemkům v určené délce jejich požívání a užívání.

Pachtovní smlouva by měla obsahovat kromě obecných náležitostí jako smluvní strany, předmět pachtu i stanovení výše pachtovného či účinnost smlouvy, výpovědní lhůty a mnoho dalších podrobností, které strany považují za smluvně důležité. Pachtovné lze stanovit několika způsoby: procentem z ceny pozemku, procentem z průměrné ceny pozemku, pevnou částkou za hektra(metr čtvereční) půdy nebo dohodou. Jeho výši značně ovlivňuje kód BPEJ.

Bonitovaná Půdně Ekologická Jednotka, pětimístný číselný kód, charakterizuje vlastnosti zemědělského pozemku z hlediska klimatického regionu, hlavní půdní jednotky, sklonu a expozice, skeletovitosti a hloubky půdy. Kód BPEJ je pro každý zemědělský pozemek (i jednotlivé jeho části) uveden v informacích o pozemku v nahlížení do katastru na stránkách ČÚZK. Po rozkliknutí tohoto kódu se otevře stránka eKatalogu BPEJ s informací o ceně za metr čtvereční dané části zemědělského pozemku a s dalšími informacemi například o výnosnosti půdy apod.

Neodmyslitelnou součástí vlastnění pozemku jsou i strasti v podobě daní z nemovitých věcí. Poplatník daně z nemovité věci se liší podle původu pozemku. U parcel evidovaných v katastru nemovitostí je poplatníkem vlastník pozemku a u parcel evidovaných zjednodušeným způsobem je pachtýř hospodařící na pozemku. Daň je dána procenty z ceny pozemků, měnící se podle druhu pozemku. Daňové přiznání se podává místně příslušnému správci daně, tedy tomu finančnímu úřadu, v jehož obvodu leží dané nemovité věci. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a lhůta pro podání daňového přiznání je do 31. ledna. Podrobnosti o podání přiznání daně z nemovitých věcí jsou dostupné na stránkách finanční správy nebo ministerstvu financí.

Co by měla obsahovat pachtovní smlouva: Na co si dát POZOR: